• Art-by-Yoav-Rossano

"Jidisz far ale - Jidysz dla wszystkich". 

Promowanie wiedzy o kulturze i języku jidysz w Polsce i w Norwegii.

Główną przyczyną powstania projektu jest chęć i potrzeba upowszechniania wiedzy o języku i kulturze jidysz. Na przestrzeni jednego stulecia, w którym język jidysz osiągnął szczyt swojego rozwoju stając się wiodącym językiem postępowej kultury, nauki i polityki niemalże zamilkł, trafiając na listę języków ginących UNESCO. Jidysz stanowi fundamentalny wyznacznik tożsamości Żydów aszkenazyjskich, klucz do ich dziedzictwa kulturowego. Stereotypem na temat jidysz jest traktowanie go jako żargonu. To deprecjonujące określenie pomija całkowicie funkcję społeczną, komunikacyjną i kulturotwórczą języka jidysz, który przez kilka pokoleń stanowił autonomiczny i wszechstronny środek komunikacji językowej dla wielomilionowej społeczności. W jidysz powstawała literatura, tworzyły awangardowe grupy artystyczne skupiające poetów, artystów i krytyków literackich. Był to w pełni samodzielny język kulturalny, który spełniał wszystkie zadania stawiane mu przez nowoczesne społeczeństwo na progu XX wieku.

 Cele projektu:

  • upowszechnianie wiedzy o języku i kulturze jidysz
  • ożywienie języka jidysz oraz wyrażanej w nim kultury
  • przełamywanie stereotypów przedstawiających język jidysz jako żargon, a kulturę z nim związaną jako nieistotną dla europejskiego dziedzictwa
  • prezentacja dorobku kultury jidysz
  • podejmowanie inicjatyw artystycznych inspirowanych jidysz
  • zbudowanie i umacnianie współpracy między Polską a Norwegią; w tym wymiana artystyczna, wiedzy i doświadczeń